Algemene Voorwaarden Daan de Haas


d.d. 13 november 2007

Artikel 1.
Toepasselijkheid, totstandkoming en duur en uitvoering van de overeenkomst.
1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, facturen en overeenkomsten van Daan de Haas mutatieservice en technisch beheer, alsmede op elke vorm van dienstverlening of werkzaamheden, zulks in de ruimste zin van het woord, door Daan de Haas te verrichten, ongeacht of er een overeenkomst tot stand is gekomen of niet.
1.2        Een verzoek tot dienstverlening of het verrichten van werkzaamheden kan door de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Een dergelijk verzoek is niet bindend voor Daan de Haas Mutatieservice en technisch beheer.
1.3        De overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde diensten komt tot stand wanneer Daan de Haas de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of indien Daan de Haas een offerte heeft uitgebracht, wanneer Daan de Haas deze binnen de geldigheidsduur van de offerte voor akkoord ondertekend retour heeft ontvangen. In beide gevallen geldt dat de overeenkomst eerder tot stand komt indien en zodra Daan de Haas reeds begonnen is met de uitvoering van werkzaamheden.
1.4        De periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan is indicatief. De opdrachtgever dient Daan de Haas tijdig door te geven of de overeenkomst zal eindigen (tenminste 14 dagen) bij het verstrijken van de periode of dat deze verlengd dient te worden, waarna partijen in overleg een andere einddatum zullen vaststellen. Indien de opdrachtgever Daan de Haas niet tijdig informeert over de beŽindiging van de overeenkomst, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een maand, waarna deze zal eindigen.
1.5        Tussen Daan de Haas en de opdrachtgever kunnen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de werkzaamheden dienen te geschieden en over de persoon die de werkzaamheden zal uitvoeren. Indien deze persoon gedurende langere tijd niet in staat is om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren, dan wel indien zijn/haar dienstverband met Daan de Haas eindigt, wordt in goed overleg tussen Daan de Haas en opdrachtgever een vervanger aangewezen. Wanneer de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de keuze van vervanger, dan wel geen vervanger beschikbaar is die over vergelijkbare kennis en deskundigheid beschikt, staat het zowel de opdrachtgever als Daan de Haas vrij de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen. In dat geval zal op basis van de reeds verrichte werkzaamheden worden afgerekend.

Artikel 2.
Algemene verplichtingen bij uitvoering.
2.1        De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Daan de Haas tijdig en in de door Daan de Haas gewenste vorm kan beschikken over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever staat er voor in dat de aan Daan de Haas verstrekte gegeven en informatie juist en volledig is, ook als die van derden afkomstig is. Indien de door opdrachtgever te verstrekken informatie onvolledig en/of onjuist is, is dit voor risico van de opdrachtgever en komen de extra werkzaamheden of kosten die daardoor nodig zijn voor zijn rekening.
2.2        Daan de Haas zal de opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen en vermogen verrichten, zonder daarmee geacht te worden een resultaatsverbintenis op zich te nemen.

Artikel 3.
Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten.
3.1        Daan de Haas zal er op toe zien dat vertrouwelijke informatie die in het kader van de opgedragen werkzaamheden door de opdrachtgever aan Daan de Haas wordt verschaft dien overeenkomstig wordt behandeld. De opdrachtgever dient het eventueel vertrouwelijk karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dit voor Daan de Haas niet zonder meer duidelijk zal zijn.
3.2        De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de uit de opgedragen werkzaamheden voortvloeiende resultaten, zoals brieven, adviezen memories, folders, rapporten, berekeningen, onderzoeksresultaten, modellen en schemaís, berusten bij de opdrachtgever indien uit naam van de opdrachtgever zijn geschreven of gemaakt. In andere gevallen berusten de intellectuele eigendomsrechten bij Daan de Haas.
3.3        De om lid 2 van dit artikel bedoelde resultaten zijn in beginsel alleen bestemd voor de opdrachtgever. Afgezien van de gevallen waarin dat vanzelfsprekend voortvloeit uit de opgedragen werkzaamheden is het verspreiden, openbaar maken, verveelvoudigen of beschikbaar stellen aan derden van die resultaten slechts toegestaan wanneer daartegen van de zijde van Daan de Haas geen bezwaren bestaan, en in dat geval zal dat geheel voor risico van de opdrachtgever zijn.

Artikel 4.
Prijs en betaling.
4.1        Tenzij schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, worden de opgedragen werkzaamheden verricht op basis van het uurtarief dat door Daan de Haas gehanteerd wordt op het moment waarop de werkzaamheden worden verricht.
4.2        Daan de Haas is gerechtigd om het oorspronkelijk gehanteerde tarief te wijzigen indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de te verrichten werkzaamheden, bijvoorbeeld wat betreft de aard daarvan of de hoeveelheid tijd die daarmee gemoeid is. De opdrachtgever is steeds gehouden de aangepaste tarieven te voldoen.
4.3        Facturering vindt wekelijks plaats en geschiedt op basis van het aantal uren dat aan de opgedragen werkzaamheden is besteed, tenzij een vaste prijs is overeengekomen. Wanneer bij het verlenen van de opdracht een vast aantal uren is overeengekomen zal niet meer dan dat aantal worden gefactureerd indien partijen daarover geen nader overleg hebben gevoerd. Reclames omtrent de factuur dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.4        Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enig bedrag met een factuur van Daan de Haas te verrekenen of de betaling van een factuur op te schorten. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan, is hij over het verschuldigde bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, die worden begroot op tenminste 10% van de verschuldigde som, met een minimum van Ä 1.000,--.

Artikel 5.
Arbeidsomstandigheden en veiligheid.
De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat de voor het uitvoeren van het werk benodigde materialen en/of faciliteiten, waaronder begrepen adequate werkruimtes en technische hulmiddelen, voldoen aan de geldende Arbeidsomstandigheden wetgeving.
De opdrachtgever is gehouden om de verplichtingen zoals omschreven in artikel 7:658 BW na te komen en zal jegens de medewerker van Daan de Haas aansprakelijk zijn uit hoofde van wetsbepaling.
De opdrachtgever zal Daan de Haas te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens Daan de Haas ingesteld op grond van artikel 7:658 BW, en verleent Daan de Haas de bevoegdheid haar eventuele aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, respectievelijk mede namens Daan de Haas tegen de opdrachtgever geldend te maken. Hieronder zijn tevens de kosten voor juridische bijstand van Daan de Haas begrepen.

Artikel 6.
Aansprakelijkheid.
Daan de Haas zal niet aansprakelijk zijn voor ondeugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden, geleverde diensten of adviezen, of de daardoor veroorzaakte schade, of voor schade verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens het geval dat tekortkoming of de daardoor ontstane schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Daan de Haas. Daan de Haas draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die door een Daan de Haas bij de opdrachtgever geplaatste persoon wordt veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf. Daan de Haas  is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen jegens derden die door een door Daan de Haas bij de opdrachtgever geplaatste persoon zijn aangegaan of welke op andere wijze voor opdrachtgever zijn ontstaan, al of niet met de toestemming van opdrachtgever. De opdrachtgever is op grond van artikel 6:170 BW aansprakelijk voor allen die onder zijn toezicht werken, derhalve ook voor een door Daan de Haas bij de opdrachtgever geplaatste persoon. Opdrachtgever wordt geadviseerd zijn WA-verzekering ter zake uit te breiden. In geen geval is Daan de Haas aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg en/of indirecte schade. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de eventuele aansprakelijkheid van Daan de Haas beperkt tot het bedrag dat Daan de Haas in verband met de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht, zulks echter in elk geval met een maximum van Ä 45.000,--. Indien de opdrachtgever in verband met het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden een fout heeft ontdekt of schade meent te hebben geleden, dient hij dat terstond te melden aan Daan de Haas.

Artikel 7.
Geschillen en toepasselijk recht.
Geschillen tussen partijen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Heerlen.
Op alle verbintenissen tussen Daan de Haas en de opdrachtnemer en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel8
Slotbepaling van deze algemene voorwaarden.
8.1        Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
8.2        Daan de Haas is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, maar hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.
2007 Daan de Haas. Alle rechten voorbehouden.
Home            Service         Alg. Voorw        Contact           Links
>>   Formulier
formulier voor een vrijblijvende offerte>>   Referenties
!!!